50 ปี 50 วัน 5000 รอยยิ้ม

เนื่องในโอกาส 50 ปี แห่งการสถาปนา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำนวนรอยยิ้มที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

14471

About Us

จากจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ.2498 ที่เริ่มให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ชาวเชียงใหม่ ในฐานะแผนกหนึ่งของโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ จนมาถึงการก้าวขึ้นสู่การสถาปนาเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในเขตภูมิภาค โดยมีอาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ถาวร อนุมานราชธน ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก นั้น


ในปี พ.ศ. 2565 ครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะฯ ยืนหยัดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานของการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการที่มีคุณภาพในระดับสูง แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าตามเจตนารมณ์และปณิธานของการก่อตั้งคณะฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มศักยภาพต่อไป

Our Project

วัตถุประสงค์

  • เพื่อร่วมกันส่งผ่านรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลุ่มทั่วไป ให้ได้รับการบำบัดรักษาโรคในช่องปากอย่างกว้างขวาง
  • เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มศิษย์เก่าทันตแพทย์ มช. และ ทันตแพทย์ทั่วไป กับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

  • หน่วยงานที่ให้บริการทางทันตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ศิษย์เก่าทันตแพทย์ มช. และทันตแพทย์ทั่วประเทศ

ลักษณะกิจกรรม

  • ร่วมกันให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป เช่น การขูดหินปูน การอุดฟัน การถอนฟัน การใส่ฟัน และการบำบัดฉุกเฉินทางทันตกรรม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

สถานที่ดำเนินกิจกรรม

  • หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือพื้นที่ให้บริการทางทันตกรรมของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลาการดำเนินงาน

  • หน่วยงานหรือทันตแพทย์สามารถเริ่มทำการรักษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดยให้นับวันแรกที่ทำการรักษาเป็นวันที่ 1 (Day-1) และ นับไปจนครบ 50 วัน (Day-50) ท่านสามารถส่งรายงานผลการรักษาได้ทุกวันหลังจากเริ่มการรักษา แต่ไม่เกินวันที่ 20 ตุลาคม 2565

ประกาศครบ 5000 รอยยิ้ม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผ่านเว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. และ Facebook 50 ปี ทันตแพทย์ มช.

Contact us

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ติดต่อ : ประชาสัมพันธ์คณะฯ (66)-053-944441
โรงพยาบาลทันตกรรม (66)-053-944431
คลินิกทันตกรรมพิเศษ (66)-081-8850101, (66)-081-8850110