Main page
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ พ.ศ. 2553-2555
รศ.ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์
นายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่
ผศ.ทพ.การุณ เวโรจน์ ทพ.ฉัตรพงศ์ ชื่นสุวรรณกุล
อุปนายกคนที่ 1 อุปนายกคนที่ 2
ผศ.ทพญ.มาริสา สุขพัทธี ผศ.ทพญ.ดร.อภิรุม จันทน์หอม
เลขานุการ เหรัญญิก
รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ รศ.ทพญ.วัชราภรณ์ ทศพร รศ.ทพญ.วัชราภรณ์ ทศพร
นายทะเบียน ปฏิคม
อ.ทพ.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์
ประชาสัมพันธ์ สาราณียกร
นางสาววาสนา	ใจคำแปง นางสาววาสนา ใจคำแปง นายรังสรรค์	คำปลิว นายรังสรรค์ คำปลิว
ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวเจฬิญญ์ สุรินทร์แก้ว นางสาววชิราภรณ์ กันทะวัง
ผู้ช่วยเลขานุการ